Tècnic/a en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües

CFGM
Títol: 

Tècnic/a en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.617 hores en el centre educatiu
 • 383 hores en un centre de treball
Què estudiaràs?
 • Hidràulica i Xarxes d'Aigua (66 hores)
 • Replantejament en Xarxes d'Aigua (66 hores)
 • Manteniment de Xarxes (165 hores)
 • Tècniques de Mecanització i Unió (99 hores)
 • Muntatge i Posada en Servei de Xarxes (132 hores)
 • Estacions de Tractament d'Aigües (99 hores)
 • Qualitat de l'Aigua (99 hores)
 • Manteniment d'Equips i Instal·lacions (165 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques en Xarxes d'Aigua (99 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Aigua (132 hores)
 • Construcció en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigua (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
De què treballaràs?
 • Muntador o muntadora de xarxes de proveïment i de distribució d'aigua;
 • Muntador o muntadora de xarxes i instal·lacions de sanejament;
 • Muntador o muntadora de xarxes d'aigua;
 • Muntador o muntadora de xarxes de sanejament;
 • Operador o operadora de planta de tractament d'aigua de proveïment;
 • Operador o operadora de manteniment en plantes de captació d'aigua;
 • Operador o operadora de planta de tractament d'aigües residuals;
 • Tècnic o tècnica de planta de tractament d'aigües residuals;
 • Operador o operadora en instal·lacions d'incineració, de tractament d'aigües i d'altres;
 • Operador o operadora de planta;
 • Muntador o muntadora d'instal·lacions d'aigua en edificis.

Aquests estudis post obligatoris capaciten per portar a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de xarxes d'aigua així com l'operació i el manteniment dels equips i les instal·lacions d'estacions de tractament d'aigües, tot aplicant la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i assegurant la seva funcionalitat i el respecte al medi ambient.