Tècnic/a en Paisatgisme i medi rural

CFGS
Títol: 

Tècnic/a superior en paisatgisme i medi rural

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.600 hores en el centre educatiu
 • 400 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Botànica agronòmica
 • Gestió i organització del planter
 • Fitopatologia
 • Topografia agrària
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
 • Planificació de cultius
 • Gestió de cultius
 • Disseny de jardins i restauració del paisatge
 • Conservació de jardins i gespes esportives
 • Projecte de paisatgisme i medi rural
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
De què treballaràs?
 • Tècnic/a en jardineria
 • Dissenyador/a de zones enjardinades que no requereixin la redacció d’un projecte
 • Encarregat/ada de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes
 • Encarregat/ada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural)
 • Treballador/a per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge
 • Encarregat/ada d’obres de jardineria i restauració del paisatge
 • Encarregat/ada de podes i opera­cions de cirurgia arbòria
 • Encarregat/ada o capatàs agrícola
 • Gestor de producció agrícola (convencional o ecològica)
 • Responsable de magatzem agrícola
 • Responsable d’equips de tractaments terrestres
 • Encarregat/ada o capatàs agrícola d’horts, planters i jardins
 • Encarregat/ada de planters en general, convencionals o ecològics
 • Encarregat/ada de reproducció de plantes en viver
 • Encarregat/ada de cultiu de plantes en viver
 • Encarregat/ada de collita de llavors i fruits d’altura
 • Encarregat/ada o de producció de llavors i pans d’herba
 • Encarregat/ada de magatzem d’expedicions de plantes, pans d’herba i/o llavors
On treballaràs?

A l’àrea de gestió en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, per compte d’altri o per compte propi, dedicades a la instal·lació, restauració i manteniment de parcs i jardins, la restauració del paisatge, la producció agrícola convencional o ecològica i la producció de llavors i plantes en planter.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.