Tècnic/a en Producció agroecològica

CFGM
Títol: 

Agroecological Production Technician

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.584 hores en el centre educatiu
 • 416 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Fonaments Agronòmics
 • Fonaments Zootècnics
 • Implantació de Cultius Ecològics
 • Taller i Equips de Tracció
 • Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles
 • Principis de Sanitat Vegetal 
 • Producció Vegetal Ecològica
 • Producció Ramadera Ecològica
 • Maneig Sanitari de l'Agrosistema
 • Comercialització de Productes Agroecològics
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Síntesi 
 • Anglès Tècnic
 • Formació en Centres de Treball
De què treballaràs?
 • Treballador qualificat o treballadora qualificada a compte d'altri en cultius i ramaderia ecològica;
 • Agricultor ecològic o agricultora ecològica; 
 • Criador o criadora de bestiar ecològic;
 • Avicultor ecològic o avicultora ecològica;
 • Apicultor ecològic o apicultora ecològica; productor o productora de llet ecològica i/o d'ous ecològics;
 • Planterista ecològic
 • Operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera. 
On treballaràs?

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. 

També s’estarà capacitat per fer tractaments plaguicides, segons la normativa mediambiental i la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.