Tècnic/a en Gestió forestal i del medi natural

CFGS
Títol: 

Tècnic/a superior en gestió forestal i del medi natural

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

 • 1.600 hores en el centre educatiu
 • 400 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Botànica agronòmica
 • Fitopatologia
 • Topografia agrària
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
 • Tècniques d’educació ambiental
 • Gestió dels aprofitaments del medi forestal
 • Gestió i organització del viver forestal
 • Gestió cinegètica
 • Gestió de la pesca continental
 • Gestió forestal
 • Gestió de la conservació del medi natural
 • Defensa contra incendis forestals
 • Projecte de gestió forestal i conservació del medi
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
De què treballaràs?
 • Coordinador/a d’unitats de prevenció i d’extinció d’incendis forestals
 • Encarregat/ada d’empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals
 • Pràctic/a en treballs de topografia
 • Encarregat/a o capatàs/assa forestal
 • Encarregat/ada de vivers, en general
 • Encarregat/ada de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles
 • Encarregat/ada de treballs d’adequació de l’hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques
 • Treballador/a especialitzat/ada en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores
 • Gestor/a cinegètic/a
 • Coordinador o coordinadora de feines de vigilància rural
 • Encarregat/ada d’empreses de turisme cinegètic i piscícola
 • Agent forestal o similar
 • Guarda d’espais naturals
On treballaràs?

En l’àrea de gestió de grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, per compte d’altri o propi, dedicades a la gestió forestal, cinegètica i piscícola, a la de vivers forestals, al desenvolupament de programes d’educació ambiental, a la informació, comunicació, formació, interpretació i a activitats d’acompanyament i guia en el medi socionatural, i al control i vigilància del medi natural i els seus recursos.

També en els serveis d’extinció d’incendis forestals i en l’organització, control i realització de tractaments plaguicides segons la normativa vigent.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.